Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Przetargi

Czcionka:

Rozbudowa i przebudowa budynku Samorządowego Domu Pomocy Społecznej „Pogodnej Starości” w Ostrówku.
Nr sprawy: 
SDPS Ostrówek

Zamawiający: Samorządowy Dom Pomocy Społecznej „Pogodnej Starości” w Ostrówku
Tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
Rodzaj przetargu: Zapytania ofertowe
Cena: poniżej 30.000 euro
Termin składania ofert: 05.05.2016 godz. 10:15
Miejsce składania ofert: Urząd Miejski w Łochowie, Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: zamowienia.publiczne@gminalochow.pl lub za pośrednictwem faksu 25 643 78 81
Wszelkiego rodzaju informacje dotyczące zamówień publicznych realizowanych przez SDPS "Pogodnej Starości"  zawiera BIP Urzędu Miejskiego w Łochowie.

http://bip.gminalochow.pl/tenders/content/625
 
 

 

Sprzedaż zestawu kociołków warzelnych uchylnych przez Samorządowy Dom Pomocy Społecznej "Pogodnej Starości" w Ostrówku

Ostrówek 13.10.2021 r.

 

OGŁOSZENIE

o sprzedaży zestawu kociołków warzelnych uchylnych

1. Nazwa i siedziba jednostki:

 

Samorządowy Dom Pomocy Społecznej „Pogodnej Starości” w Ostrówku,

ul. Zaciszna 8, 07-132 Ostrówek

 

2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:

 

1) Samorządowy Dom Pomocy Społecznej „Pogodnej Starości” w Ostrówku,

ul. Zaciszna 8, 07-132 Ostrówek

  • Oferta powinna zawierać:

a) Formularz ofertowy - Załącznik nr 1

b) Umowa kupna - sprzedaży - Załącznik nr 2

3) Ofertę w formie skanu lub zdjęcia dokumentów podpisanych przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentacji należy przesłać w postaci elektronicznej na adres e-mail: sdps@op.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.10.2021 r., do godziny 12:00.

4) Oferty złożone po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.

5) Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Sprzedającego, a nie data jej wysłania.

6) Sprzedający może wezwać Kupującego, którego oferta nie zawiera wszystkich wymaganych dokumentów lub zawiera dokumenty z błędami lub oczywistymi omyłkami do ich uzupełnienia, w przypadku celowości tego działania.

7) Oferty Kupujących, którzy nie uzupełnili dokumentów w terminie wyznaczonym przez Sprzedającego, nie rozpatruje się.

 

3. Przedmiot sprzedaży:

 

Zestaw kociołków warzelnych uchylnych.

typ: ZE – 5,

producent Łódzkie Zakłady Metalowe Lozamet,

400V 3N-50Hz,

moc znam: 18 kW,

ciśnienie robocze: pr = 50kPa,

poj. znam: 3 x 30 l,

masa: 112 kg

 

4. Wysokość wadium:

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10 % liczonego od ceny wywoławczej. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej lub uczestnik przetargu, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy.

Wadium wnosi się na konto na konto bankowe nr. 66 9233 0001 0011 3742 2000 0030

5. Cena wywoławcza: 3000,00 brutto

6. Stan techniczny: usterka przełącznika zasilania

7. Oględziny przedmiotu sprzedaży:

można dokonać po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu pod nr tel. 511 376 797.

8. Kontakt: 

w sprawie sprzedaży pytania kierować do Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Pogodnej Starości” w Ostrówku, Pani Ewy Radzimirskiej, nr tel. 511 376 797

9. Informacje dodatkowe:

1) w przypadku jeżeli co najmniej dwie osoby będą zainteresowane nabyciem zestawu kociołków warzelnych uchylnych wówczas zostanie przeprowadzona licytacja pomiędzy tymi osobami.

2) na podstawie § 9  pkt 2 ppkt. h Zarządzenia  Burmistrza Łochowa Nr 43/2014  z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Gminy Łochów, zastrzega się że organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 

10. Klauzula RODO:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest: Samorządowy Dom Pomocy Społecznej „Pogodnej Starości” w Ostrówku ul. Zaciszna 8, 07-132 Ostrówek;

2) Administrator na mocy art. 37 ust. 1 lit. a RODO wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje operacje przetwarzania danych osobowych, z którym można kontaktować się pod nr telefonu 512 323 044, adresem e - mail: iod@fus-system.pl;

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz c RODO (wykonanie umowy, czynności przed jej zawarciem oraz realizacja obowiązku prawnego) w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem przetargowym w zakresie sprzedaży zbędnych składników majątku;

4) dostęp do Państwa danych osobowych będą mieli wyłącznie upoważnieni przez administratora pracownicy, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia tego postępowania oraz realizacji umowy,

5) odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, które na podstawie przepisów prawa mają prawo dostępu do dokumentacji postępowania, między innymi organ prowadzący Gmina Łochów, Centrum Usług Wspólnych w Łochowie przygotowujący to postępowanie;

6) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz zgodnie z terminami przewidzianymi w przepisach o archiwizacji;

7) obowiązek podania przez Państwa danych osobowych wynika bezpośrednio z przepisów w zakresie zamówień publicznych i realizacji umów;

8) Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, stosowanie do art. 22 RODO;

9) posiadają Państwo:

- prawo dostępu do swoich danych osobowych;

- prawo do sprostowania swoich danych osobowych

(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zapytania ofertowego ani zmianą postanowień umowy);

- prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO

(prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);

- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania danych osobowych - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);

Załączniki można wydrukować bezpośrednio ze strony.

1.FORMULARZ OFERTOWY

Sprzedaż zestawu kociołków warzelnych uchylnych przez Samorządowy Dom Pomocy Społecznej "Pogodnej Starości" w Ostrówku   

 

Załącznik Nr 1

…………………, dnia …………………………r.

 

 

 

…………………………………….

…………………………………….

…………………………………….

…………………………………….

 (imię i nazwisko lub nazwa

oraz adres oferenta)

 

Formularz ofertowy

OFEROWANA CENA BRUTTO

(nie mniej niż 3000 zł)

……………………………………………………………………… zł

 

(słownie………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….)

 

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że zapoznałem się ze stanem przedmiotu przetargu, oraz ponoszę odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin.

 

 

Data i podpis…………………………..

 

 

2.  UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY

Sprzedaż zestawu kociołków warzelnych uchylnych przez Samorządowy Dom Pomocy Społecznej "Pogodnej Starości" w Ostrówku   

 

Załącznik Nr 2                                 

                              UMOWA KUPNA-SPRZEDAŻY

Zawarta w dniu .............................. w ................................... pomiędzy:

1. ..................................................................................................                  

zamieszkałym/-ą  w...........................................................

przy ul. ................................................................, zwanym/-ą w treści umowy "Kupującym",
a

2. Samorządowym Domem Pomocy Społecznej „Pogodnej Starości”, z siedzibą w Ostrówku , ul. Zaciszna 8, reprezentowanym przez p. Ewę Radzimirską – Dyrektor SDPS, zwanym dalej "Sprzedawcą", o następującej treści:

§1.

Sprzedawca sprzedaje, a Kupujący kupuje zestaw kociołków warzelnych uchylnych.

§2

Termin wydania towaru określa się na dzień ...............................................................................

§ 3

Kupujący zapłaci Sprzedawcy za towar ................................................................................... zł

(Słownie: ................................................................................................................................ zł).

§ 4

Zapłata pomniejszona o wadium nastąpi na konto bankowe

nr  66 9233 0001 0011 3742 2000 0030 w terminie do dnia ................................

§ 5

Zmiany i uzupełnienia umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu.

§ 6

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

§ 7

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

 

Sprzedawca                                                             Kupujący

         

      .................................                                         ............................................

 

 

 

Zegar

Imieniny

Pogoda

Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?

Wyniki