Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Koszty utrzymania

Czcionka:
DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO


ZARZĄDZENIE NR 21/2021

BURMISTRZA ŁOCHOWA
z dnia 4 marca 2021 r.
w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca
w Samorządowym Domu Pomocy Społecznej ,,Pogodnej Starości”
w Ostrówku w 2021 roku
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.),
art. 60 ust. 2 pkt 1 oraz ust. 4 i ust. 5 w związku z art. 6 pkt 15 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1507 ze zm.) zarządzam, co następuje:
§ 1. Ustala się średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Samorządowym Domu Pomocy Społecznej ,,Pogodnej Starości” w Ostrówku
w 2021 roku w wysokości - 3.844,10 zł (słownie złotych: trzy tysiące osiemset czterdzieści cztery 10/100).
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Samorządowego Domu Pomocy Społecznej „Pogodnej Starości” w Ostrówku oraz Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łochowie.
§ 3. 1. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
2. Zarządzenie wchodzi w życie, od następnego miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym zostało opublikowane.
Burmistrz Łochowa
Robert Mirosław Gołaszewski

Zegar

Imieniny

Pogoda

Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?

Wyniki