Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Deklaracja dostępności

Czcionka:

DEKLARACJA DOSTĘPNOCI

Oświadczenie w sprawie dostępności

Samorządowy Dom Pomocy Społecznej „Pogodnej Starości” w Ostrówku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych . Oświadczenie w sprawie ma zastosowanie do strony internetowej http://www.sdpsostrowek.naszdps.pl i https://www.facebook.com/sdpspogodnejstarosciwostrowku 

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej 2015-06-10

Data ostatniej aktualizacji 2020.08.28

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Elementy niezgodności lub wyłączeń wymieniono poniżej.

Wymagania, które nie zostały spełnione:

  1. Niepoprawne odwołanie do elementu (1 wystąpienie)

  2. Obrazy nie mają atrybutu alt

  3. Nie ma etykiety dla formantu formularza, która mogłaby zidentyfikować jego przeznaczenie, a także brakuje tytułu alternatywnego użytku

  4. Niepoprawne odniesienie do elementu

  5. Link nie zawiera treści ani tytułu

  6. Nazwa ramki lub elementu iframe nie jest zdefiniowana, ponieważ brakuje atrybutu tytułu.

Facebook:

  1. Obrazy nie mają atrybutu slt -2 wystąpienia
  2.  Brak etykiety określającej cel formularza - 2 wystąpienia
  3. Link nie zawiera  treści ani tytułu - 2 wystąpienia
  4. Formant formularza nie ma nazwy - 2 wystąpienia

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.09.28

Deklaracje sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony Test – European Internet Inclusion Initiative, (pod adresem internetowym: http://checkers.eiii.eu/ ), z którego wynika, że: strona internetowa http://www.sdpsostrowek.naszdps.pl spełnia wymagania w 95,20 % .

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiszy

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemu z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt lub adres poczty elektronicznej .Skargi na brak zapewnienia dostępności oraz wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej można składać do Jolanty Skrzypek tel. (25) 6755205 adres poczty elektronicznej sdps@op.pl

Informacje na temat procedury

Zgodnie z art. 18 ustawy o dostępności cyfrowej każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można również zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna
Samorządowy Dom Pomocy Społecznej "Pogodnej Starości" ul. Zaciszna 8, 07 – 132 Ostrówek. Jako placówka dla osób starszych i somatycznie chorych spełnia wszelkie standardy i pozbawione jest barier architektonicznych. Wszystkie wyjścia przystosowane są do wózków inwalidzkich oraz noszy. Każde posiada podjazd z barierkami. Budynek jest parterowy. Toalety są przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla. Większość informacji jest w druku powiększonym dla osób słabowidzących. Nie ma tłumacza języka migowego.  

 

Plan działania w celu poprawienia dostępności architektonicznej i cyfrowej 

PLAN DZIAŁANIA SAMORZĄDOWEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ „POGODNEJ STAROŚCI” W OSTRÓWKU NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI NA LATA 2020-2024
Lp.

Zakres działania

Realizujący zadania wynikające z art. 6 Uzd

Sposób realizacji

Termin

1.

Powołanie koordynatora do spraw dostępności

Dyrektor SDPS „Pogodnej Starości” w Ostrówku

-zarządzenie Dyrektora

-zamieszczenie informacji na stronie SDPS „Pogodnej Starości” o wyznaczeniu koordynatora ds. dostępności wraz
z danymi kontaktowym

30.09.2020r.

2.

Podanie do publicznej wiadomości na stronie SDPS „Pogodnej Starości” w Ostrówku informacji o wyznaczeniu osoby ds. dostępności

koordynator

 

30.09.2020r.

3.

Sporządzenie deklaracji dostępności ze wskazaniem na wymagania w wymiarze architektonicznym, cyfrowym i informacyjno komunikacyjnym

koordynator

  30.09.2020r.
4.

Analiza stanu budynku SDPS „Pogodnej Starości” w Ostrówku pod względem architektonicznym

koordynator

Samoocena

31.03.2021r.

5.

Analiza stanu SDPS „Pogodnej Starości”
w Ostrówku pod względem dostępu informacyjno komunikacyjnym

koordynator

Samoocena

31.03.2021r.

6.

Analiza stanu SDPS „Pogodnej Starości”
w Ostrówku pod względem dostępności cyfrowej

koordynator

Samoocena

31.03.2021r.

7.

Monitorowanie działalności SDPS „Pogodnej Starości” w zakresie o którym mowa w art. 6 Uzd

Koordynator    
8.

Sporządzenie Planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

koordynator

Opracowanie planu działania na rzecz wdrożenia art.6 UZD

31.03.2021r.

9.

Przygotowanie raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami i przekazanie go do Wojewody Mazowieckiego

koordynator

 

31.03.2021r.

10.

Publikacja raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na stronie internetowej SDPS „Pogodnej Starości” w Ostrówku

koordynator

 

31.03.2021r.

 

 

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

SDPS "Pogodnej Starości" ul. Zaciszna 8 07 – 132 Ostrówek tel. (25) 6755205 Email : sdps@op.pl

Zegar

Imieniny

Pogoda

Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?

Wyniki